fbpx

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování koučování, mentoringu, kurzů na zakazany-sebekoucink.cz, případně přidružených stránek.
Provozovatelem a poskytovatelem služeb je Luboš Szabó IČ: 449 89 199, se sídlem
Nušlova 64, Jindřichův Hradec, zapsaná v Živnostenském rejstříku dne 15.2.2016, Č.j. 3105/376/2016/4, e-mail:
kouc.lubos.szabo@gmail.com (dále jen „poskytovatel“)
I. Výklad pojmů
1) Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování služeb mentoringu a koučování
klientům, právní vztahy při pořádání kurzů, které poskytovatel nabízí. Tyto obchodní podmínky jsou
součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
2) Smlouva uzavřená mezi poskytovatelem a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní
související se řídí českým právem. Za smlouvu může být uzavřena ústní dohodou s vyslovením
souhlasu obou stran, e-mailem a potvrzením obou stran nebo podpisem písemné smlouvy
3) Poskytovatel není plátcem DPH.
4) Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
5) Odměnou je myšlena smluvně dohodnutá a oboustranně odsouhlasená cena za služby stanovená ve smlouvě.
6) Odměnu lze uhradit pouze převodem na účet na základě vystavené faktury. Platba v hotovosti není možná.
7) Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.
8) Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky Poskytovatel opraví na základě emailové komunikace.
9) Klient je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti či v jeho rámci nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání či v jeho rámci uzavírá smlouvu s poskytovatelem.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout klientovi službu koučování nebo mentoringu, zajistit klientovi účast na kurzu, který si klient objednal a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.
III. Koučování a poradenství
1) Koučování a poradenství lze u poskytovatele objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatele.
2) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
3) Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah koučování a poradenství je důvěrný.
4) Při koučování a poradenství Poskytovatel neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že Poskytovatel poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelem dohodnout.
5) Koučování a poradenství je provozováno poskytovatelem prostřednictvím skype, FB, VIBER nebo telefonicky s tím, že klientovi zavolá Poskytovatel. 
6) Koučování a poradenství začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, zmeškaný čas se započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude Poskytovatel připraven, nahradí promeškaný čas klientovi ve stejné délce. Pokud koučování nebo poradenství neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil nejméně 24hodin před začátkem, vyúčtuje Poskytovatel klientovi plnou odměnu za schůzku.
8) Odměna za koučování a poradenství je účtována dle smlouvy a na základě faktury se splatností 14 dnů není-li dohodnuto jinak
IV. Kurzy a přednášky
1) „Kurzem“ – se rozumí uzavřený či otevřený kurz pořádaný pro účastníky v rámci firmy či veřejnost, kdy obsah, termín a délka trvání je stanovena podle individuálních potřeb konkrétního klienta nebo dle popisu otevřeného kurzu uveřejněného na internetových stránkách.
2) „Přednáškou“ se rozumí výukový přednes poskytovatele v délce trvání 60 – 120 min s tím, že počet účastníků není omezen.
3) Objednávka kurzu či přednášky se prování prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce nebo emailem. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje klienta a musí z ní být zřejmé, ke kterému školení či přednášce se vztahuje.
4) Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
5) Odměna je splatná na základě faktury a hradí se v plné výši vždy nejméně 7 dní před konáním kurzu či přednášky.
6) Při zrušení účasti na kurzu ze strany klienta méně než 7 dní před plánovaným termínem se zaplacené kurzovné nevrací nedohodnou-li se strany jinak.
7) V případě, že kurz bude zrušen z důvodu nedostatečného počtu klientů, zavazuje se Poskytovatel vrátit platbu zpět na účet klienta, ze kterého platbu přijala, nebo převést platbu na jiný kurz, a to dle volby klienta.
8) V případě, že kurz bude zrušen z důvodů události, která konání kurzu znemožní (např. nemoc, přerušení dodávky elektrické energie nebo z důvodů zásahu vyšší moci), zavazuje se Poskytovatel neprodleně informovat klienty a přesunout kurz na jiný termín.
9) Poskytovatel má právo do kurzu bez nároku na vrácení platby nezařadit klienta, popř. vyloučit z probíhajícího kurzu klienta, který se chová nevhodně nebo je pod vlivem omamných či psychotropních látek. V takovém případě se kurzovné nevrací.
V. Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů
1) Klient spolu s objednávkou služby nebo on-line produktu uděluje poskytovateli souhlas ve smyslu §
5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování osobních údajů, a
to pouze k potřebám poskytovatele.
2) Luboš Szabó je správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytuje ji třetím osobám.
3) Poskytovatel eviduje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název firmy, IČ, sídlo, popř. bydliště,
telefon, adresu, e-mail za účelem fakturace. Jméno a email pak za účelem informování zájemců a zasílání případných nabídek.
4) Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
4) Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany klienta odvolán e-mailem, jednoduchým odhlášením v emailových nabídkách, nebo dopisem adresovaným poskytovateli.
VI. Práva klienta - spotřebitele
1) Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
2) Spotřebitel má tedy tato práva:
• Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelem je archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce
• Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
• Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále Poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
• Luboš Szabó není zodpovědná za žádné nákupy, které proběhnou na webových stránkách třetích stran.
• PROHLÍŽENÍM A NAKUPOVÁNÍM NA TÉTO STRÁNCE PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI.
• Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci. Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2018  jsou platné až do další změny.